E-mail:
Heslo:

Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Váš e-mail:

Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového obchodu je SYSTÉM ABCIvan Rešetka, so sídlom Dr. Adámiho 1306/7, 95501 Topoľčany (aj kamenný obchod), IČO:11983388, IČDPH: SK1020442456, Zapísaný v Živnostenskom registri: 406-2645 Okresný úrad Topoľčany. Kontrolný orgán Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj Staničná 9, 95050 Nitra1.

Všeobecné obchodné podmienky prevádzkovateľa internetového obchodu Systém ABC Topoľčany:

Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č.22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, zákona č.250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku, alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v aktuálnom znení ako aj zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

Prevádzkovateľ internetového obchodu zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovar objednať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese http://www.systemabc.sk Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu, zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí. Informácie o tovare uvedené v katalógu el. obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcov. Obrázky zobrazené pri výrobku môžu byť len ilustračné.

Predávajúci

Predávajúci je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osoba konajúca v jej mene alebo na jej účet.

Spotrebiteľ

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Predaj tovaru iným subjektom, ktoré konajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania je možný po vzájomnej dohode. Nevzťahujú sa na nich tieto obchodné podmienky, osobitné podmienky budú dohodnuté dodatočne.

Ponuka

Ponuka tovaru a služieb platí od okamihu ich zverejnenia v ponuke e-shopu do okamihu ich odstránenia z ponuky. Ponuka tovaru (vrátane ceny) v rámci akcie platí do vypredania zásob, ak pri konkrétnom tovare nie je uvedené ináč. Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych internetových stránok výrobcov.

Cena

Všetky ceny za tovar a služby, ako aj všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané vrátane DPH a bez DPH. Cena je platná od okamihu jej zverejnenia v e-shope do okamihu jej zmeny, prípadne do okamihu odstránenia tovaru, alebo služby z ponuky. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny v prípade zmeny právnych predpisov, zmeny menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a pri zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. O zmene ceny bude predávajúci informovať spotrebiteľa e-mailom pred potvrdením objednávky a spotrebiteľ má v takom prípade právo objednávku zrušiť. Cena uvedená v potvrdení objednávky je vždy záväzná a nemenná pre obe strany.

1. Objednávky prijímame:

- cez internet: www.systemabc.sk (nutná registrácia)

- osobne

- e-mailom: info@systemabc.sk

- telefonicky: 038 52 276 41, mobil: 0905 694 184

Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie týkajúce sa Vašej objednávky. Po potvrdení objednávky sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý a je záväzný ako pre predávajúceho, tak pre spotrebiteľa.

Podanie objednávky zahŕňa povinnosť spotrebiteľa zaplatiť cenu tovaru a služieb. 

2. Platba:

- v hotovosti – osobný odber

- na dobierku – zásielkovou službou DPD

- predom, na základe proforma faktúry

- na faktúru /na základe vzájomnej dohody/, min. odber 100,-EUR bez DPH 20%

Pri odbere väčšieho množstva (kartón) z jedného druhu tovaru je možné dohodnúť individuálnu cenu. Veľkoobchodné ceny všetkých druhov produktov sú stanovené na balné jednotky. Pri nedodržaní uvedenej podmienky účtujeme MOC produktov. Najnovší cenník je vždy dostupný na www.systemabc.sk po prihlásení sa do e-shopu (nutná registrácia). Každý zákazník vidí aktuálnu cenu s DPH za ktorú uvedený výrobok nakúpi. (Minimálny odber pre VOC je 10,-EUR bez DPH). MOC v eshope je nižšia o -3% oproti cenám v predajni. Cena obsahuje aj poplatok za recykláciu.

V prípade poklesu hodnoty EUR, alebo zmene colných predpisov a legislatívy, si vyhradzujeme právo zmeny cien.

Po obdŕžaní objednávky zo strany prevádzkovateľa internetového obchodu sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka.

V prípade, že kupujúci neprevezme objednaný tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody a to vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie tovaru.

Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 102/2014 Z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na základe zmluvy na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v aktuálnom znení do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Spotrebiteľ má právo v rámci tejto lehoty tovar odskúšať obvyklým spôsobom. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom. Zásielky na dobierku nepreberáme. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.

Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, písomne,elektronickou poštouna adrese info@systemabc.sk alebo osobne v predajni prevádzkovateľa internetového obchodu, kde bol tovar zakúpený. Telefonicky a zaslaním SMS správy, právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť nemožno. Zákazníkovi sa doporučuje overiť si prijatie žiadosti telefonicky na t.č.: telefonicky: 038 – 52 276 41 alebo mobil: 0905 – 694 184.

Kúpna cena, alebo jej časť bude kupujúcemu vrátená v zákonnej lehote 14 kalendárnych dní bezhotovostným prevodom na bankový účet určený kupujúcim, pokiaľ sa spolu s predávajúcim nedohodnú inak. Neprevzatie tovaru v prípade osobného odberu tovaru si vyhradzujeme právo zrušiť objednávku po uplynutí 5 pracovných dní.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

- poskytovanie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, -predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

- predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

- predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravie alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, -predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

- predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

- vykonanie naliehavých opráv alebo údržby o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary neobjednal,

- predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

- predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

- poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

- poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

3. Dodacie podmienky:

Tovar expedujeme podľa možnosti v deň obdŕžania objednávky (do 14.00) službou DPD - náš zmluvný partner, alebo podľa dohody, pri väčších objednávkach do dvoch dní. Tovar, ktorý bol objednaný a momentálne nie je skladom , ďalej ako objednávku nevedieme.

Expedičné náklady sú účtované na základe taríf spoločnosti DPD. Zverejňujeme orientačné ceny poštovného s Dph:

Pre zistenie presnej ceny prepravy volajte tel.: 0905 694 184

- objednávka do 400,- EUR bez DPH podľa tarif v eshope

- objednávka nad 400,- EUR bez DPH a hmotnosti zásielky do 50kg neúčtujeme expedičné poplatky

- objednávka nad 400,- EUR bez DPH a hmotnosti zásielky nad 50kg účtujeme polovičnú hodnotu prepravy v závislosti od skutočnej váhy tovaru.

Pokiaľ kupujúci bezdôvodne odmietne prevziať a zaplatiť dobierkou riadne dodávaný tovar, týmto sa zaväzuje prevádzkovateľovi internetového obchodu uhradiť náklady na dopravu a to vo výške dvojnásobku ceny skutočného prepravného účtovanej za jej dodávku.

Osobný odber doporučujeme vopred oznámiť, aby sme Vám mohli tovar pripraviť a zabaliť. S expedovaným tovarom zasielame faktúru, ktorá zároveň slúži aj akododací list. Pri nedodržaní splatnosti faktúry, odberateľ súhlasí s penalizáciou vo výške 0,05% hodnoty faktúry za každý deň omeškania.

Zákazník, ktorý má neuhradenú faktúru, obdrží objednaný tovar až po úplnej úhrade predchádzajúcej faktúry.

Spracovanie osobných údajov

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona 122/2013 Z.z. v aktuálnom znení o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschoval jeho osobné údaje, najmä tie ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú.

Prevádzkovateľ obchodu sa zaväzuje , že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracované údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.

4. Reklamácia a záruka na tovar:

1. Na tovar poskytujeme záruku 24 mesiacov ak nie je určené ináč a začína plynúť dňom prevzatia tovaru odberateľom.

2. Predávajúci SystemABC zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho, alebo vzáručnom servise podľa platného reklamačného poriadku a obchodných podmienok.

3. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

4. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho System ABC formou elektronického obchodu na internetovej stránke www.systemabc.sk. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné záručné podmienky.

5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho System ABC reklamáciu len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho System ABC.

6. Kupujúci je povinný prekontrolovať výrobok pri jeho preberaní, ak zisti vadu je povinný uplatniť reklamáciu priamo u prepravcu. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád iba ak preukáže, že vady mal výrobok už v čase dodania výrobku.

7. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru vrátane príslušenstva, dokumentácie, záručného listu (ak je súčasťou výrobku), návodu na použitie a podrobného popisu vady zmluvnému servisu, alebo predávajúcemu System ABC spolu s dokladom o zaplatení. Náklady na doručenie reklamovaného tovaru znáša kupujúci.

8. Reklamačné konanie začína plynúť dňom, kedy sú doručené všetky elementy uvedené v bode 7. reklamačného poriadku, začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

9. Predávajúci System ABC príjme reklamáciu vo svojej prevádzkarni, alebo vo svojom sídle v súlade s § 18 Zákona o ochrane spotrebiteľa.

10. Predávajúci System ABC má zabezpečenú prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie v súlade s § 18 Zákona o ochrane spotrebiteľa.

11. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.

12. Predávajúci System ABC vydá kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim (emailom, printovej podobe), v ktorom vyznačí vady tovaru v súlade s § 18 Zákona o ochrane spotrebiteľa.

13. Predávajúci vybaví reklamáciu tovaru ihneď, v zložitejších prípadoch neskôr, najneskôr do 30 dní od začiatku reklamačného konania. V prípade, že predávajúci alebo tretia osoba, ktorá vykonáva servis tovaru rozhodne, že reklamácia nie je oprávnená a reklamácia bola uplatnená počas prvých 12 mesiacov záruky, predávajúci zašle tovar na vlastné náklady na odborné posúdenie. Predávajúci poskytne spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutia reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Predávajúci po uplynutí 12 mesiacov záruky a neuznaní reklamácie bude zákazníka informovať o tom, kam môže zaslať výrobok na odborné posúdenie.

14. Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu na vady, o ktorých bol predávajúcim System ABC v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

15. Nárok na uplatnenie reklamácie u predávajúceho System ABC kupujúcim zaniká:

a. nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu, záručného listu (ak je súčasťou výrobku),

príslušenstva alebo súčastí tovaru,

b. neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru, neuplatnením reklamácie u prepravcu

c. uplynutím záručnej doby tovaru,

d. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim,

e. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostrediu, do ktorého je výrobok určený,

f. neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti,

g. poškodením spôsobeným používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR,

h. neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom alebo iným zásahom vyššej moci,

Predávajúci vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

a. odovzdaním opraveného výrobku,

b. výmenou výrobku,

c. vrátením kúpnej ceny výrobku,

d. vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku,

e. písomnou výzvou na prevzatie určeného plnenia,

f. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

1. Predávajúci vydá kupujúcemu písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

2. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy.

3. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový, začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru.

4. Všetky záručné opravy sú bezplatné.

5. Pokiaľ sa jedná o neodstrániteľnú vadu, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád a ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci System ABC vybaví reklamáciu výmenou tovaru za tovar bez vady. V prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu zrušením kúpnopredajnej zmluvy.

6. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dva krát.

7. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

8. Reklamačný poriadok platí od: 1.8.2014

5. Spracovanie osobných údajov

(1) Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného tovaru. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru).

(2) Dodávateľ zhromažďuje osobné údaje zákazníka v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, e-mailová adresa, názov firmy, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

(3) V prípade, že si zákazník pri registrácii vyžiada zasielanie aktuálnych informácií o ponuke dodávateľa, ich poskytovanie sa uskutoční zasielaním na emailovú adresu zákazníka. O zrušenie tejto služby môže zákazník požiadať elektronickou poštou na adrese info@systemabc.sk.

(4) Zákazník odoslaním objednávky a potvrdením VOP zároveň udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu podľa tohto ustanovenia VOP.

Kontakty:

Ekonomický úsek: ekonon@systemabc.sk, alebo 038 52 276 41 
Reklamácie: servis@systemabc.sk, alebo telefon: 038 52 276 41 
Servis: servis@systemabc.sk, alebo telefon: 038 52 276 41 
Všeobecný mail: info@systemabc.sk .

5. Pracovná doba:

PONDELOK až PIATOK od 7,30 do 16,30 hod., SOBOTA NEDELA - zatvorené