Obchodné podmienky

Prosíme Vás, aby ste sa oboznámili s obchodnými podmienkami spoločnosti SystemABCnameObchodné podmienky
verzia na stiahnutie


Reklamačný poriadok

 • Ako postupovať pri uplatnení reklamácie:

 • 1. Prijímač riadne odskúšať na predajni pre riadne a podrobné zistenie závady.
 • 2. Dôkladne, pozorne a hlavne čitateľne vypísať reklamačný lístok. Najdôležitejší je popis závady a výrobné číslo.
 • 3. Zabalený a ochránený výrobok pred mechanickým poškodením poslať na našu adresu
          System ABC, Dr. Adámiho 7, 955 01 Topoľčany. Posielajte zásielkovou službou alebo poštou.
 • 4. Uchovať si výrobné číslo a doklad o odoslaní pre zistenie informácii o Vašej reklamácii.
  Informácie o stave vybavenia Vašej reklamácie sa dozviete na dole uvedených tel. číslach (pýtajte si servisné oddelenie)
    421 38 52 276 41
    421 905 694 184
 • 5. Prosím oboznámte sa aj s reklamačnými a servisnými podmienkami uvedenými v Obchodných podmienkach (bod 4. Reklamacia a záruka).
 • UPOZORNENIE:

 • Ak je vada na tovare v záručnej dobe spôsobená zákazníkom, nesprávnym užívaním v rozpore s návodom alebo mechanickým poškodením, prepätím, kvapalinou alebo bleskom, je zákazník povinný uhradiť všetky náklady spojené s prepravou reklamovaného tovaru, pri navrátení tovaru a po súhlase s opravou aj s jeho opravou. Pokiaľ je porušená plomba, záruka sa nevzťahuje. Podľa obchodných podmienok bez popisu závady nepreberáme reklamácie. Za príslušenstvo a dáta zaslané spolu s prijímačom nezodpovedáme (dekódovacie karty, moduly, USB kľúče, ...)
nameRMA-formular_vzor.jpg
nameRMA-formular.jpg
 • Alternatívny spôsob riešenia sporov

 • Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: info@systemabc.sk

  Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu:
  http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

  Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.

  Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.: ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur; ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.

  Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na:
  https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

  Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.